Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO : DIGNUM Biżuteria Charytatywna

SŁOWNICZEK:

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz przekazane do wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).
 2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.
 3. Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego ( Klient, Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą oraz Konsument łącznie);
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – soba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;,
 7. Konto Klienta – oznacza konto w Serwisie utworzone na dane (imię, nazwisko i adres e-mail) Klienta.
 8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
 9. Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu  Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
 10. Login – identyfikator Klienta w Serwisie – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.
 11. Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.
 12. Newsletter – informacja handlowa dotycząca DIGNUM Biżuteria Charytatywna, w tym w szczególności na temat promocji czy nowości.
 13. Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących Klientowi, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.
 14. Serwis – serwis internetowy DIGNUM Biżuteria Charytatywna działający pod adresem: bizuteria-dignum.pl
 15. Sklep Internetowy – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie zamówień na Produkt.
 16. Sprzedawca – FUNDACJA DIGNUM z siedzibą: ul. Fiołkowa nr 66, 55-095 Mirków, wpisaną do KRS pod numerem 0000675174, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 367-152-790, NIP: 896-156-40-09.
 17. Produkt – artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
 18. DIGNUM Biżuteria Charytatywna – znak towarowy, pod którym prowadzony jest Sklep Internetowy, stanowiący własność Sprzedawcy.

Zamówienie zagraniczne – zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego w domenie www.bizuteria-dignum.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w artykule 2 ust. 5.
 2. Sprzedającym jest Fundacja DIGNUM, z siedzibą w Mirkowie, ul. Fiołkowa 66, 55-095 Mirków, nr KRS: 0000675174, nr NIP 8961564009, nr REGON 367152790, e-mail: bizuteria@fundacja-dignum.org , tel.+48 71 757 57 55, która jest autoryzowanym dystrybutorem produktów biżuteryjnych Fundacji DIGNUM
 3. Do korzystania z www.bizuteria-dignum.pl konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego , w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 2.

Klienci i rejestracja

 1. Klientami www.bizuteria-dignum.pl (zwanymi dalej „Klienci”) mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia i posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym im skuteczne dokonanie określonego zakupu.
 2. W celu łatwiejszego korzystania z www.bizuteria-dignum.pl Klient może dokonać rejestracji (założenie konta), poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnegowww.bizuteria-dignum.pl podając swój adres email i hasło, imię, nazwisko, płeć, adres oraz numer telefonu komórkowego. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne.
 3. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, wybór dostawy kurierem lub opcji odbioru w Salonie, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „Zamawiam i płacę” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
 4. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
 5. dokonaniu rejestracji w Serwisie;
 6. dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta;
 7. zalogowanie w Serwisie przy użyciu Loginu i Hasła.
 8. Wraz z rejestracją w Serwisie Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta, umożliwiający składanie zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym, dostęp do historii zakupów, a także dostęp do danych Klienta, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia.
 9. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.
 10. Korzystanie z Serwisu jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
 11. komputer PC;
 12. szerokopasmowe łącze internetowe;
 13. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);
 14. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
 15. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny wkruk.pl;
 16. aktywne konto e-mail

albo telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem z dostępem do Internetu.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego konta.
 2. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach bizuteria-dignum.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych www.bizuteria-dignum.pl
 3. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 4. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Fundację DIGNUM, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.
 5. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy – w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego – w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 6. W przypadku, gdy w ramach korzystania z www.bizuteria-dignum.pl dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w www.bizuteria-dignum.pl , a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z przekazaniem danych.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Sprzedający może rozwiązać umowę z Klientem bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Klient pobrał lub wykorzystał w jakimkolwiek zakresie dostępne w ramach www.bizuteria-dignum.pl materiały bez zgody Sprzedającego.
 8. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w www.bizuteria-dignum.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Fundacji DIGNUM lub DIGNUM Biżuteria Charytatywna, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez zgody Sprzedającego bądź innego podmiotu uprawnionego do udzielenia takiej zgody.
 9. Konto prowadzone jest na rzecz Klienta przez czas nieokreślony. Klient może w każdym czasie żądać zaprzestania prowadzenia dla niego konta poprzez oświadczenie złożone Sprzedającemu poprzez stosowny formularz elektroniczny dostępny w www.bizuteria-dignum.pl. Klient może domagać się zaprzestania prowadzenia konta także w inny sposób, o ile jego tożsamość jako posiadacza konta może zostać właściwie zweryfikowana. Niezależnie od powyższego, Klient, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał zakupów, ani nie skorzystał z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego w ramach www.bizuteria-dignum.pl, może od tak zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji.

Artykuł 3.

Zakupy

 1. W ramach www.bizuteria-dignum.pl publikowane są informacje o Produktach oraz warunki ich zakupu i dostawy. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert o treści wskazanej w informacji o Produkcie. Dokonanie przez Klienta wyboru Produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi natomiast ofertę do zawarcia umowy kupna wskazanych Produktów .
 2. Klient dokonuje wyboru Produktów poprzez dodanie wybranych Produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie Produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 3. Po dokonaniu wyboru Produktów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Klient zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie powinien ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Sprzedającym oraz przed przekazaniem Produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia.
 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz wyborze metody płatności, Klient otrzymuje od Sprzedającego drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedającego Klient otrzymuje stosowną wiadomość. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Produktów.
 5. Jeśli Sprzedający nie może spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena – według wyboru i za zgodą Klienta.
 6. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 8. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.
 9. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

Artykuł 4.

Płatność

 1. Płatności dokonywane są przez Klienta na podany numer konta bądź z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający, dla wygody Klientów, zawarł umowę. Sprzedający nie dopuszcza dokonania zapłaty za pobraniem.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart. Gdy płatność za Produkt nie zostanie dokonana w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, Zamówienie złożone przez Klienta jest anulowane, a brak wpłaty rozumie się jako odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.
 3. Cena Produktu podana w opisie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Produktów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.
 4. Dokonanie nabycia Produktu dokumentowane jest wystawieniem paragonu bądź faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas Rejestracji adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, w tym faktury VAT korygujące.
 5. Sprzedawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży Produktów, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 6. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży Produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Produkt oraz Kosztów dostarczenia Produktu.
 7. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia Produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji obioru Produktu w siedzibie Fundacji. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Produktu.

Artykuł 5.

Dostawa Produktów

 1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
 2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w www.bizuteria-dignum.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
 3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
 4. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także do krajów, które Sprzedający wskazał i określił odrębny koszt dostawy. Sprzedający, jeśli będzie dysponował taką możliwością i w drodze odrębnego porozumienia z Klientem, może wysłać Produkty także do innych krajów niż podane w www.bizuteria-dignum.pl
 5. 5. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników, których lista wraz z regulaminami świadczenia usług na jakich dany przewoźnik realizuję dostawę dostępna jest na stronie bizuteria-dignum.pl . Sprzedający informuje Klienta o szczegółach Dostawy, a w szczególności o tym, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia etapów jej dostawy drogą poczty elektronicznej.
 6. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
 7. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta;
 8. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta;
 9. odbiór przez Klienta w biurze Fundacji DIGNUM, ul. Sycowska 44, Wrocław
 10. W przypadku, gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Produktu do Klienta. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Produkt zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.
 11. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 12. Próba doręczenia przesyłki następuje jeden raz. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Produkt zostanie zwrócony do Sprzedawcy. O zwrotnym przekazaniu Produktu do Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.
 13. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
 14. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.
 15. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13.30, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

Artykuł 6.

Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach www.bizuteria-dignum.pl w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Fundacji DIGNUM oraz domeny prowadzonej przez DIGNUM Biżuteria Charytatywna, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w www.bizuteria-dignum.pl nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w www.bizuteria-dignum.pl Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w www.bizuteria-dignum.pl  wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji .Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 8. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.bizuteria-dignum.pl
 11. Kontakt e-mail: bizuteria@fundacja-dignum.org w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Artykuł 7.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klientów będących Przedsiębiorcami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi.
 3. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.bizuteria-dignum.pl lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Sprzedającego.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe (zgłoszone w www.bizuteria-dignum.pl ), opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu.5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 6. Gdy wymiana bądź naprawa Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu.
 7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Klient ma możliwość odwołania się od decyzji Sprzedającego dotyczącej złożonej reklamacji do Zarządu Fundacji DIGNUM – na adres: bizuteria@fundacja-dignum.org
 9. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt.
 10. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
 11. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
 12. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
 13. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
 14. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artykuł 8.

Newsletter

 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
 2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

Artykuł 9.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. .
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.bizuteria-dignum.pl bądź drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia dostępny jest na stronie www.bizuteria-dignum.pl ). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Klient. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Produkt w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt.
 4. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a).  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą  Klienta,  który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b).  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. grawer);

c).   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Artykuł 9

NEWSLETTER.

 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera sklepu internetowego bizuteria-dignum.pl  na podany przez siebie adres e-mail.
 2. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
 3. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera sklepu internetowego bizuteria-dignum.pl

Artykuł 10.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Fundacja DIGNUM poinformuje o tym Klientów na stronach www.bizuteria-dignum.pl oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich konta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Sprzedającego, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Klientów mogą nastąpić w terminie krótszym. Klientów, którzy dokonali Zamówienia przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje Regulamin dotychczasowy. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie konta w www.bizuteria-dignum.pl  (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w artykule 2 ust. 16 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 2. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług www.bizuteria-dignum.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo „Fundacji DIGNUM” logo „DIGNUM Biżuteria Charytatywna” ), układu i kompozycji strony internetowej www.bizuteria-dignum.pl (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm. ) lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Niniejszy Regulamin nie może być również interpretowany jako zmierzający do jakiegokolwiek innego wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie nie jest dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.
 5. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.